Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ điện, giảm tốc Gear Motor
Palăng xích điện cố định

Hang : KUKDONG- KOREA

  Model : KD – 1

 

Thoâng soá kyõ thuaät Palang                                                           

- Ñieän aùp söû duïng                   :  380V/3pha/50Hz

- Taûi troïng naâng                      : 2000Kg

- Chieàu cao naâng                     :  7 Meùt

- Toác ñoä naâng                          :  3.35 Meùt/Phuùt

- Coâng suaát motor naâng           :  1.5Kw

- Ñöôøng kính xích taûi              :  Þ 7.1mm x 2 Sôïi

- Chieàu daøi caùp ñieàu khieån     :  5.5 Meùt

- Chieàu daøi cuûa Palang                        :  566 mm

- Chieàu ngang  cuûa Palang      :  264 mm

- Troïng löôïng                          :  75Kg