Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ điện, giảm tốc Gear Motor
Palăng xích điện có xe con

HANG : KUKDONG – KOREA

Model : KD – 1 M

-          Ñieän aùp söû duïng                     : 380V/ 3Pha/ 50Hz

-          Taûi troïng naâng                         : 2.000 Kg

-          Chieàu cao naâng                       : 7 m

-          Toác ñoä naâng                            : 3.35 m/ phuùt

-          Coâng suaát motor naâng             : 1.25 Kw

-          Toác ñoä chaïy ngang                 : 10 m/ phuùt

-          Coâng suaát motor chaïy ngang  : 0.33 Kw

-          Ñöôøng kính xích taûi                : Þ7.1 x 1sôïi    

      -          Troïng löôïng                            : 115 Kg